Zasada swobody umów Co to jest?

Swoboda umów to prawna możliwość do kształtowania treści umowy.

Kodeks cywilny jasno określa, że: strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zasada swobody umów pozwala zawierać umowy nienazwane, czyli umowy niebędące umowami nazwanymi.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf, dostęp: 12 października 2020.
2. Wikipedia, Swoboda umów, 5 grudnia 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Swoboda_um%C3%B3w, dostęp: 12 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!