Zadatek Co to takiego?

Zadatek jest formą zabezpieczenia przed zerwaniem umowy.

Polega na tym, że jedna ze stron umowy wręcza drugiej stronie określoną ilość pieniędzy.

Sposób działania zadatku został określony w Kodeksie cywilnym – art. 394 § 1: zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

W przypadku, gdy dochodzi do wykonania umowy, zadatek jest wliczany do zapłaty lub zwracany.

Zadatek powinien być zwrócony w sytuacji, gdy umowa zostaje rozwiązana lub gdy żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy bądź gdy obie strony odpowiadają za jej niewykonanie.

Nie należy mylić zadatku z zaliczką.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf, dostęp: 9 listopada 2020.
2. Wikipedia, Zadatek, 7 lipca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zadatek, dostęp: 9 listopada 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!