Przejęcie długu Co to jest?

Przejęcie długu polega na zmianie dłużnika, poprzez wstąpienie osoby trzeciej na miejsce dotychczasowego dłużnika, który z długu zostaje zwolniony.

Umowa o przejęcie długu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Przejęcie długu regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf, dostęp: 2 października 2020.
2. Wikipedia, Przejęcie długu, 27 listopada 2015, https://pl.wikipedia.org/wiki/Przej%C4%99cie_d%C5%82ugu, dostęp: 2 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!