Pożyczka Co to jest?

Umowa pożyczki to umowa nazwana, w której występuje strona dająca oraz strona biorąca pożyczkę.

Dający przyjmuje na siebie zobowiązanie przeniesienia na własność biorącego określonej ilości środków pieniężnych lub rzeczy.

Biorący natomiast zobowiązuje się do zwrotu udzielającemu pożyczki tej samej ilości środków pieniężnych lub rzeczy.

Do zawarcia umowy pożyczki wystarczy zgodne oświadczenie obydwu stron.

Przepisy dotyczące pożyczki znajdziesz w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze oraz rzeczy natomiast w przypadku kredytu tylko pieniądze.

Ponadto, pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna a kredyt jest odpłatny.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Encyklopedia Zarządzania, Pożyczka, 21 maja 2020, https://mfiles.pl/pl/index.php/Po%C5%BCyczka, dostęp: 1 października 2020.
2. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf, dostęp: 1 października 2020.
3. Wikipedia, Pożyczka, 5 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCyczka, dostęp: 1 października 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!