Odsetki Czym są odsetki?

Odsetki są kosztem naliczanym od kapitału udostępnionego przez jego właściciela.

Na wysokość naliczanych odsetek mogą wpływać różne czynniki takie jak na przykład wysokość stopy procentowej, wielkość pożyczonego kapitału oraz czas, na jaki kapitał został pożyczony.

W polskim prawie bankowym została określona domyślna liczba dni w roku potrzebna do obliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku – wynosi ona 365 dni.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971400939/U/D19970939Lj.pdf, dostęp: 26 września 2020.
2. Wikipedia, Odsetki, 5 grudnia 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Odsetki, dostęp: 26 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!