Odsetki ustawowe Czym są?

Ustawowe odsetki są formą odszkodowania za zwłokę w spłacie wierzytelności.

Naliczanie odsetek rozpoczyna się od dnia, który następuje po terminie płatności i trwa do dnia uiszczenia zapłaty włącznie.

Gdy dzień spłaty wierzytelności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin upływa dnia następnego, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Przepisy prawa dotyczące naliczania odsetek ustawowych zostały określone w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf, dostęp: 27 września 2020.
2. Wikipedia, Odsetki ustawowe, 11 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Odsetki_ustawowe, dostęp: 27 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!