Mikroprzedsiębiorca Kto to taki?

Definicja mikroprzedsiębiorcy została jasno określona w Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – art. 7 ust. 1.

Zgodnie z zapisami ustawy mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który na przestrzeni dwóch ostatnich lat w co najmniej jednym roku zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 osób oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży i operacji finansowych mniejszy niż równowartość w PLN 2 milionów EUR lub suma aktywów w jego bilansie nie przekroczyła 2 milionów EUR.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000646/U/D20180646Lj.pdf, dostęp: 25 września 2020.
2. Wikipedia, Mikroprzedsiębiorca, 12 lipca 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikroprzedsi%C4%99biorca, dostęp: 25 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!