Kreacja pieniądza Co to jest kreacja pieniądza?

Już sama nazwa pojęcia wyjaśnia jego znaczenie. To proces, w którym dochodzi do powstania i puszczenia w obieg nowego pieniądza. Powstający w ten sposób pieniądz jest pieniądzem bezgotówkowym, który jest jednak traktowany jak gotówka.

Pieniądz jest tworzony przez bank centralny i banki komercyjne – banki komercyjne mogą to robić dzięki istnieniu systemu rezerwy cząstkowej. Im bardziej agresywna polityka kreacji, tym większa podaż pieniądza na rynku, czego skutkiem jest zmniejszenie jego siły nabywczej.

W systemie biorą udział następujące strony:

  • rząd,
  • banki komercyjne – pośrednik pomiędzy bankiem centralnym a rządem,
  • bank centralny,
  • obywatele danego kraju.

Mechanizm kreacji pieniądza jest złożony, dlatego postanowiliśmy rozbić go na poszczególne kroki, każdy z nich krótko opisując prostym do zrozumienia językiem.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Kroki kreacji pieniądza

Spójrz, jak powstaje pieniądz.

Krok 1 – rząd emituje obligacje i sprzedaje je bankom komercyjnym.

Krok 2 – banki komercyjne sprzedają nabyte obligacje bankowi centralnemu, który nabywa je za wykreowany przez siebie pieniądz.

Krok 3 – stworzony przez bank centralny pieniądz trafia do rąk obywateli danego kraju.

Krok 4 – obywatele deponują swoje środki na kontach w bankach komercyjnych.

Krok 5 – banki komercyjne kreują jeszcze więcej pieniądza z tego i tak już wykreowanego i robią to dzięki istnieniu systemu rezerwy cząstkowej.

Krok 6 – Sposób działania systemu rezerwy cząstkowej sprawia, że banki komercyjne mają możliwość zwielokrotnienia każdej zdeponowanej w nich złotówki.

Skutek kreacji pieniądza

Teraz już wiesz, jak dochodzi do zwiększenia podaży pieniądza. Prowadzi to do spadku jego siły nabywczej i wzrostu poziomu inflacji.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. EconClips, Money Creation | How does it work?, 16 lipca 2018, https://www.youtube.com/watch?v=3zAvyTKj5-0, dostęp: 10 sierpnia 2020.
2. Khan Academy, Money creation in a fractional reserve system | Financial sector | AP Macroeconomics | Khan Academy, 13 marca 2018, https://www.youtube.com/watch?v=gd8B-zrMSYk, dostęp: 10 sierpnia 2020.
3. Wikipedia, Kreacja pieniądza, 22 lipca 2019, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kreacja_pieni%C4%85dza, dostęp: 10 sierpnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!