Czek Co to jest czek?

Czek to metoda płatności, która polega na tym, że osoba, która czek wystawia, wydaje tym samym polecenie dla banku – w którym posiada konto – do wypłaty konkretnej sumy pieniędzy dla osoby wymienionej na czeku lub dla okaziciela.

Dokument czekowy powinien zostać sporządzony w zgodzie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami prawa. W Polsce przepisy te zostały określone w Ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe – a elementy, które powinny znaleźć się na czeku, znajdziesz w art. 1.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Ważne pojęcia

Zapoznając się z definicją czeku warto, abyś wiedział, kim jest trasant oraz trasat.

Trasant to wystawca czeku, czyli osoba, która posiada rachunek w danym banku.

Trasatem natomiast jest bank, który prowadzi rachunek wystawcy czeku – trasanta.

Mamy jeszcze trzecią stronę, remitenta – czyli osobę, na którą czek został wystawiony.

Różne typy czeków

Wystawca czeku może zlecić bankowi wypłatę gotówki. Czek może zostać również zrealizowany w formie bezgotówkowej.

Pierwszy typ wypłaty dokonuje się przy pomocy czeku gotówkowego, natomiast drugi typ wypłaty realizuje się przy pomocy czeku rozrachunkowego.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19360370283/U/D19360283Lj.pdf, dostęp: 5 września 2020.
2. Wikipedia, Czek, 25 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Czek, dostęp: 5 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!