Biegły rewident Kim jest?

To osoba uprawiona do przeprowadzania tak zwanej rewizji finansowej, nazywanej także audytem finansowym.

Aby zostać biegłym rewidentem, należy najpierw zdobyć odpowiednie uprawnienia.

Zasady uzyskiwania uprawnień znajdziesz w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Samorządem zawodowym biegłych rewidentów w Polsce jest Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Jakie czynności wykonuje biegły rewident?

Przede wszystkim bada sprawozdanie finansowe. Na jego podstawie wydaje opinię na temat poprawności sporządzonego sprawozdania oraz sytuacji finansowej danej jednostki.

Osoba dysponujące uprawnieniami biegłego rewidenta może także świadczyć swoje usługi w zakresie na przykład prowadzenia ksiąg rachunkowych, postępowania likwidacyjnego czy doradztwa podatkowego.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001089/U/D20171089Lj.pdf, dostęp: 3 września 2020.
2. Wikipedia, Biegły rewident, 19 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg%C5%82y_rewident, dostęp: 3 września 2020.
3. Wikipedia, Polska Izba Biegłych Rewidentów, 19 sierpnia 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Izba_Bieg%C5%82ych_Rewident%C3%B3w, dostęp: 3 września 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!