Aktywa Co to są aktywa?

Ogólna definicja aktywów jest jasno określona w ustawie o rachunkowości – z dnia 29 września 1994 roku – i brzmi ona następująco: to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Pan Robert Kiyosaki – autor słynnej na całym świecie książki Bogaty ojciec, biedny ojciec – stworzył bardzo prostą do zrozumienia definicję aktywów. Jego zdaniem aktywem możemy nazwać taką część majątku, która wkłada do naszej kieszeni pieniądze.

To definicja w ujęciu potocznym. Daje jednak pewne wyobrażenie na temat tego, czym są aktywa.

Niespodzianka Publikujemy ranking kont osobistych

Podział aktywów

Ustawa o rachunkowości dzieli aktywa na trwałe oraz obrotowe.

W bilansie prezentuje się najpierw aktywa trwałe, a następnie aktywa obrotowe – zgodnie z zasadą wzrastającej płynności.

Przykładem aktywów trwałych są wartości niematerialne i prawne – czyli chociażby wartość, jaką przedstawia firma. Natomiast przykładem aktywów obrotowych zapasy – w postaci towaru.

Pojęcie wyjaśniliśmy z pomocą:
1. Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf, dostęp: 30 sierpnia 2020.
2. Wikipedia, Aktywa, 10 marca 2020, https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktywa, dostęp: 30 sierpnia 2020.

Staraliśmy się, by tekst był poprawny pod względem merytorycznym i językowym.
Jeżeli znalazłeś błąd, napisz do nas: [email protected].
Dziękujemy, że przeczytałeś objaśnienie tego pojęcia!